Projekt

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Działanie 16 „Współpraca”

Szanowni Państwo!

Prezentujemy zrealizowany projekt pod nazwą:

GRUPA OPERACYJNA: ZDROWA ŻYWNOŚĆ

którą tworzą: Bio ActiW sp. z o.o. oraz Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Tytułem operacji jest : Wykorzystanie wody elektrolizowanej  w produkcji roślinnej i zwierzęcej jako środka innowacyjnego, bezpiecznego i ograniczającego stosowanie szkodliwych związków chemicznych, pestycydów i antybiotyków w rolnictwie.

Potrzebą realizacji projektu jest ograniczenie stosowania pestycydów i antybiotyków w rolnictwie oraz wyeliminowanie formaldehydu z dezynfekcji jaj wylęgowych.

W ostatnich latach obserwuje się ogólnoświatowy trend w ograniczaniu stosowania pestycydów. Dzięki realizacji tego projektu zostaną opracowane technologie, które przyczynią się do znacznego ograniczenia pestycydów w uprawie roślin. Na bazie apeli o zmniejszenie zużycia antybiotyków, EU podjęła  decyzję o zakazie podawania antybiotyków zdrowym zwierzętom od 2022 roku. Nasza operacja pozwoli opracować technologie, które pomogą rolnikom dostosować się do wymogów rynku bez szkody na zdrowotność zwierząt i koszty produkcji. Dzięki realizacji projektu zostanie opracowana nowa na rynku polskim technologia, która będzie tak samo skuteczna w dezynfekcji jaj wylęgowych jak stosowany obecnie formaldehyd – szkodliwy dla zdrowia .

Całkowity budżet operacji: 1 185 194,11 PLN
Kwota pomocy: 997 753,00 PLN
Numer umowy o przyznaniu pomocy: 00002.DDD.6509.00002.2019.09
Źródła finansowania operacji: Zaliczka i wkład własny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz krajowe środki publiczne

Rural Development Program 2014-2020, Action 16 “Cooperation”

We present the completed project called:

OPERATIONAL GROUP: HEALTHY FOOD

which consists of: Bio ActiW sp. z o.o. and Agriculture University in Cracow

Operation title: The use of electrolyzed water in plant and animal production as an innovative, safe natural product, which can reduce usage of pesticides and antibiotics in agriculture.

To reduce the use of pesticides and antibiotics in agriculture and to eliminate formaldehyde from the disinfection of hatching eggs.

There is a global trend in reducing the use of pesticides. Thanks to the implementation of this project, growers can significantly reduce pesticides in plant cultivation. Based on appeals to reduce the use of antibiotics, the EU decided to ban the administration of antibiotics to healthy animals from 2022. Our operation will develop technologies that will help farmers adapt to market requirements without compromising animal health and production costs. There is a trend to reduce formaldehyde in disinfection of hatching eggs. There will be developed a new technology on the Polish of using electrolyzed water in disinfecting hatching eggs, instead of using formaldehyde.

Total budget of the operation: 1 185 194,11 PLN
Aid amount: 997 753,00 PLN
Assistance contract number: 00002.DDD.6509.00002.2019.09
Sources of financing for the operation: Advance payment and own contribution, European Agricultural Fund for Rural Development and National Public Funds